Voorstel: Onroerend goed in aparte box

Register Belastingadviseurs / 28-05-2023

Het belasten van onroerend goed is een uitdaging. Op dit moment wordt dit gedaan onder box 3 samen met banktegoeden en effecten. Er is nu een voorstel gedaan om een aparte belastingbox te creëren voor o.a. tweede huizen en bedrijfsgebouwen.

Op dit moment wordt er gesproken over een duurzame vervanging van de vermogensrendementsheffing in de vorm van een vermogensaanwasbelasting. Dit wilt het kabinet voor het nieuwe box 3-stelsel vanaf 2027 invoeren. Een aanwasbelasting op basis van werkelijk rendement heeft als grondslag de werkelijke behaalde opbrengsten uit vermogen.

Het bepalen van de waardeontwikkeling van vastgoed is ingewikkeld. De reden hiervoor is dat vakantiehuizen, bedrijfsgebouwen, beleggingspanden en stukken grond die als belegging worden gehouden, enorm kunnen verschillen in waarde. De locatie heeft namelijk enorme invloed op de waarde.

Hoogleraar Tom Berkhout heeft om dit probleem op te lossen het voorstel gedaan voor een aparte belastingbox voor onroerend goed: “box 4”. Box 4 zou geen heffing over inkomen zijn, maar een platte vermogensbelasting: een jaarlijks te betalen percentage % van de vermogenswaarde.
Verder heeft staatssecretaris Van Rij voorgesteld om vastgoed in box 1 te belasten i.p.v. box 3 als oplossing om onroerend goed te belasting.

Bron: Nextens & taxlive


Nultarief op groente en fruit is “onuitvoerbaar”

Register Belastingadviseurs / 20-05-2023

Er is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit en mogelijkheid tot uitvoering van verlagen btw op groente en fruit. Het onderzoek, in opdracht van het kabinet, heeft geconcludeerd dat het verlagen van btw op groente en fruit van 9% naar 0% te duur is noch effectief in het bevorderen van gezond eten. Dit betekend dat het niet waarschijnlijk is dat de maatregel volgend jaar zal ingaan.

Het is al voor langere tijd een wens van de Tweede Kamer om de btw op groente en fruit af te schaffen of te verlagen. Echter na het onderzoek wordt er geschat dat als gevolg van de btw-verlaging, de schatkist minstens €550 miljoen zou verliezen wat zelfs kan oplopen tot €950 miljoen. Ook wordt er voorzien dat de maatregel enkel een toename van 4% in de consumptie van groente en fruit zal stimuleren.

Er wordt gespeculeerd over een suikertaks of vettaks wat effectiever zal zijn en minder uitvoeringsproblemen heeft als de btw-verlaging.

Interne standpunten over fiscale vraagstukken worden openbaar voor iedereen

Register Belastingadviseurs / 11-05-2023

De Belastingdienst is begin april gestart met het publiceren van standpunten over complexe belastingvragen. Op deze nieuwe website biedt de BD belangrijke informatie over besluiten en standpunten van de kennisgroepen over complexe fiscale kwesties. Het werk van kennisgroepen moet zorgen voor eenheid van beleid en uitvoering. Er is echter een vrees voor meer rechtszaken nu alle interne standpunten openbaar worden gemaakt.

“Belastingplichtigen die het op basis van deze standpunten oneens zijn met een aanslag kunnen ambtshalve vermindering aanvragen en eventueel naar de rechter stappen en een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Dat verwachten specialisten die onlangs op een symposium in Leiden spraken over dit onderwerp. Hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars liet zich gisteren in gelijke bewoordingen uit op de radio” schrijft taxlive.nl

Bij de Belastingdienst belanden vragen waar belastinginspecteurs niet uitkomen bij 1 van de 26 kennisgroepen. Deze vragen kunnen gaan over hoe wet-en regelgeving uitgelegd moet worden, maar ook complexe helpdeskvragen over specifieke belastingzaken behandelen zij. Volgens de wet moeten de standpunten die de experts in de kennisgroepen innemen binnen zes weken in concept-beleidsbesluiten terechtkomen.

Echter is er van mening dat de publicatie van deze standpunten al veel eerder had moeten gebeuren. De transparantie over fiscale regels is tot nu toe ernstig tekortgeschoten. Martijn Nouwen, universitair docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden en coördinator van het onderzoeksproject fiscale transparantie, is de voorvechter van meer openheid en transparantie vanuit de Belastingdienst. Hij stond eerder dit jaar in de rechtbank tegenover het ministerie van Financiën met een beroep op de Wet open overheid (Woo) om te verzekeren dat een groot aantal documenten van de kennisgroepen openbaar wordt gemaakt. De rechter heeft Nouwen gelijk gegeven.

De bedoeling is dat op de nieuwe website van de Belastingdienst alle standpunten van de kennisgroepen komen te staan, zowel over rechtsvragen als over helpdeskvragen.

Bron: Nextens website & taxlive

 

Mogelijke overname personeel bij contractwisseling

Register Belastingadviseurs / 17-04-2023

“Een wel heel bijzondere situatie ontstaat als een opdrachtnemer (schoonmaakbedrijf) in zijn algemene voorwaarden een verplichting opneemt van inbesteding (een begrip dat bij de meesten niet direct een lichtje zal doen branden). Dit kan ertoe leiden dat de opdrachtgever de ingeleende werknemer(s) zelf in dienst moet nemen – onder de oude arbeidsvoorwaarden – als er geen uitbesteding plaatsvindt. Ter bescherming van de werknemer wordt hier dan aansluiting gezocht bij het begrip overgang van onderneming. Zoals bekend gaan bij een overgang van een onderneming alle rechten van werknemers mee over. Zij behouden hun arbeidsvoorwaarden” schrijft Richard Lukken, Fiscount.

Het blijkt dat in sommige takken, zoals catering of schoonmaakbedrijven, de nieuwe contractcateraar of het nieuwe schoonmaakbedrijf in geval van overname, het personeel moet overnemen. Dit staat d.m.v. duidelijke regels vermeld in de cao. In dit geval zal het dan gaan om zogeheten “betrokken werknemers”, wat betekend: personeel dat op het object actief is.

Het is belangrijk om de voorwaarden goed te bekijken en uit te zoeken wat de consequenties zijn in de cao-artikelen die het onderwerp contractwisseling definiëren.

Bron: Fiscount

Zelf coronaschuld berekenen voor MKB

Register Belastingadviseurs / 13-04-2023

Er is veel ophef ontstaan na het ontvangen van de aanmaningsbrief in februari dit jaar vanuit de Belastingdienst aan ondernemers met een corona schuld achterstand. Er werd in deze brief niets vermeld over de hoeveelheid van de schuld en de achterstand van aflossen. Ook ondernemers die alle termijnen van de betalingsregeling sinds oktober vorig jaar hebben afgelost ontvingen de brief.

Zelf schuld berekenen

Het blijkt dat het aan de ondernemers zelf is om uit te rekenen hoe groot hun coronaschuld bij de Belastingdienst is. Staatssecretaris Marnix v. Rij (CDA) heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ondernemers die tijdens de corona periode een schuld bij de belasting hebben opgelopen en deze niet op tijd afbetalen, geen helder overzicht ontvangen van hun schulden achterstand van de Belastingdienst.

De BD heeft inzicht in de gegevens van de schuld bij ondernemers, maar het blijkt dat de informatie in twee verschillende systemen staat die niet automatisch gekoppeld kunnen worden.
Hierdoor kunnen er geen automatische brieven met openstaande schuld vanuit de Belastingdienst worden verstuurd. Het is aan de ondernemers zelf om te berekenen hoeveel schuld er open staat, en bij geval van eerdere afbetaling, hoeveel er nog afgelost moet worden.

Onpraktisch

Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, deelt dat hij de manier waarop ondernemers belastingschuld moeten uitzoeken erg onpraktisch vindt. Er kunnen op deze manier problemen met de Belastingdienst komen, aangezien er fouten gemaakt kunnen worden bij berekenen door de ondernemer.

Geen duidelijkheid

Er is erg veel onduidelijkheid onder ondernemers over de voorwaarde voor het afbetalen van de coronaschuld. Volgens het FD voldeden eind maart 199.000 ondernemers niet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling. Van de groep ondernemers hadden ong. 63.000 een achterstand bij het betalen van hun lopende afbetaling vanaf 1 oktober. Bij deze groep van 63.000 ondernemers hadden ong. 39.000 ondernemers ook een achterstand bij het aflossen van hun coronabelastingschuld.

Van Rij belooft de vernieuwde belastingverplichtingen sinds 1 oktober 2022, waaraan de ondernemers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling, te verhelderen. Zodat de voorwaarden voor het afbetalen van de coronaschulden duidelijk zullen worden voor de ondernemers.

Bron: Nextens

Fiets van de zaak & vaste reiskostenvergoeding hoeven elkaar niet te belemmeren

Register Belastingadviseurs / 21-03-2023

Stel jij als werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer die deze voor zijn woon-werkverkeer gebruikt. Dit gaat an sich administratief goed waarbij de fiscale bijtelling van 7% wordt toegepast en de werknemer verder geen reiskostenvergoeding ontvangt.

Het wordt echter lastiger als de werknemer voor een paar dagen per week of af en toe i.p.v. de fiets van de zaak met eigen auto naar het werk komt. En jij als werkgever hier onbelaste reiskostenvergoeding voor wilt geven.

Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Komt je werknemer met een eigen auto, dan mag je hiervoor wel een onbelaste reiskostenvergoeding geven van € 0,21 per kilometer. Die kun je toekennen op declaratiebasis of als vaste reiskostenvergoeding. Wel moet je dan aannemelijk maken dat je werknemer een ander vervoermiddel gebruikt dan de fiets van de zaak.

Administratieve last
Praktisch gezien breng dit een grote administratieve last met zich mee. Om dit te vereenvoudigen, is in een Kamerbrief d.d. 6 februari 2023 de mogelijkheid geboden om individueel afspraken te maken over hoeveel dagen per week met de fiets van de zaak wordt gereisd en hoeveel dagen met de eigen auto. Deze afspraken vormen dan de basis voor het vaststellen van de reiskostenvergoeding. Voorwaarden: de afspraken moeten zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de werknemer én ze moeten voldoende realiteitswaarde hebben. Een incidentele afwijking van deze afspraak hoeft niet te resulteren in aanpassing van de vergoeding.

Wel of niet op de fiets?
Als een werknemer op vaste dagen in de week met de fiets van de zaak dan wel met de eigen auto naar het werk komt, zal deze vereenvoudiging goed werken. In de praktijk verwachten wij echter dat de werknemer de keuze voor het vervoermiddel veelal zal laten afhangen van het weer van de dag, de zin om op de fiets te stappen, afspraken tijdens of na de werkdag waarvoor een auto nodig is, etc. Dan is het lastiger om vooraf met elkaar hierover afspraken te maken. De administratieve last zal er in die gevallen dan toch nog zijn.

Bron: Fiscount

Is het overeengekomen concurrentiebeding nog wel geldig?

Register belastingadviseurs / 14-03-2023

In 2014 zijn partijen (werknemer & werkgever) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met elkaar overeengekomen, met daarin een concurrentiebeding opgenomen. De arbeidsovereenkomst is daarna meerdere keren stilzwijgend verlengd. Uiteindelijk ontstaat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd, nadat het maximaal aantal overeenkomsten voor bepaalde tijd is bereikt.

Op 1 juli 2021 treedt de werknemer uit dienst. De werkgever beroept zich vervolgens op overtreding van concurrentiebeding en eist de overeengekomen boetes.

De rechter oordeelt echter dat dit niet mogelijk is. 

Na een wetswijziging op 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een overeenkomst voor bepaalde tijd nietig, tenzij er een motivering is opgenomen. Er is bij de verlenging van de overeenkomst voor bepaalde tijd geen motivering opgenomen, en dus ontbreekt deze ook in de op 1 juni 2015 voortgezette arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een nietig beding herleeft namelijk niet vanzelf.

Tip:
“Partijen hadden het beding opnieuw moeten vastleggen op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd aangegaan. Een werkgever moet zich altijd goed afvragen welke (bedrijfs) belangen moeten worden beschermd. Een goed relatiebeding kan een alternatief zijn”, zo schrijft Richard Lukken van Fiscount.

Heeft u vragen hierover in het licht van u bedrijf? Wilt u controleren of een concurrentiebeding nog wel rechtsgeldig is? Westfriese Rekenmeester helpt u hier graag mee verder.

Neem gerust contact met ons op. 

Bron: Fiscount

Belangrijk: Voorkom verhoogde belastingrente (Vpb)

Register belastingadviseurs / 22-02-2023

Dit bericht is belangrijk voor BV’s die vennootschapsbelasting (Vpb) moeten betalen over 2022.

Het is dit jaar nog belangrijker om vóór 1 mei 2023 een verzoek in te dienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Met het oog op de verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart 2023 (van 8% naar 10,5%) kunt u voorkomen om achteraf meer belastingrente te moeten betalen.

Lees hier meer.

Heeft u vragen over deze verandering? Westfriese Rekenmeester helpt u hier graag mee verder.

Neem gerust contact met ons op. 

Bron: Fiscount

 

 

Ondernemer hardst geraakt door verhoging overdrachtsbelasting

Register Belastingadviseurs / 14-02-2023 / Bron: Nextens

Belastingadviseurs vinden dat de verhoging van de overdrachtsbelasting haar doel voorbij schiet. Binnen 2 jaar is het algemene tarief van 6% (2021) verhoogd naar maar liefst 10,4% (2023). De verhoging is bedoeld om beleggers te ontmoedigen om zo nieuwkomers en doorstromers een betere kans te bieden op de huizenmarkt. Maar momenteel treft het vooral bedrijven en instellingen die een kantoor- of bedrijfspand willen kopen. 

Om starters op de woningmarkt een eerlijkere kans te bieden, zijn starters tot hun 35e vrijgesteld van overdrachtsbelasting wanneer zij een huis kopen tot €440.000. Ook betalen zij een verlaagd tarief van 2%. Echter, deze maatregelingen om gelijk speelveld te creëren zijn er niet voor ondernemers en bedrijven. Dus ondanks dat deze maatregel is ingevoerd ter bescherming van starters op de woningmarkt, zijn ondernemers de groep die het hardst worden geraakt door de verhoging van de overdrachtsbelasting.

Heeft u fiscale vragen of advies nodig? De Westfriese Rekenmeester helpt u graag verder.

Neem gerust contact met ons op.Inkomstenbelasting 2022

Register Belastingadviseur / 08-02-2023

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Wij maken het makkelijker voor u!

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2022 kunt u ook dit jaar weer bij de Westfriese Rekenmeester terecht.

Gedurende 6 weken zitten wij op woensdagavond klaar om uw stukken in ontvangst te nemen in Cultura aan de Kleingouw, Andijk. Tijdens deze woensdagen bent u tussen 16:30 en 19:30 van harte welkom.

Data stukken aanleveren:

 • Woensdag 22 februari;
 • Woensdag 1 maart;
 • Woensdag 8 maart;
 • Woensdag 15 maart;
 • Woensdag 22 maart;
 • Woensdag 29 maart.

De prijzen voor aangifte inkomstenbelasting over 2022 zijn als volgt: 

 • Geen eigen woning
  • Alleenstaand: €50
  • Stellen: €75
 • Met eigen woning
  • Alleenstaand: €85
  • Stellen: €110
 • Aangifte aan- en verkoop eigen woning: €150

Link naar de checklist inkomstenbelasting 2022:

Checklist IB 2022

Wij adviseren u de checklist door te lopen en voor het aanleveren de gegevens in te vullen of op te zoeken die voor u van toepassing zijn. Met deze checklist en de bijbehorende documenten gaan wij voor u aan de slag.

Heeft u verdere vragen of advies nodig? De Westfriese Rekenmeester helpt u graag verder.

Neem gerust contact met ons op.