Belasting voor spaarders valt mogelijk hoger uit dan verwacht

Register Belastingadviseurs / 16-01-2024

Box 3 met meer dan €57.000 spaargeld in 2023 staat mogelijk voor een onaangename verassing. Het ministerie van Financiën heeft het nog niet bevestigd, maar de definitieve belastingaanslag rekent met een rendement van 0,92% i.p.v. 0,36% in de voorlopige aanslag. De reden hiervan is de gestegen spaarrentes in 2023, waardoor de extra belasting voor spaarders hoger uitvalt dan voorgaande jaren.

 

Westfriese Rekenmeester wenst u een fantastisch 2024

Met het jaar 2023 aan het einde gekomen hoopt ons team dat uw terug kunt kijken op een mooi fiscaal jaar. En wij wensen uw een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toe in 2024.

Ook dit jaar zullen wij weer voor u en uw bedrijf klaar staan en gaan we er fiscaal weer iets moois van maken!

Proost – het WFR team

Overbodige fouten die ondernemers maken bij btw-aangifte

Register Belastingadviseurs / 27-10-2023

Bron: Nextens

Op 1 november is de derde kwartaal btw-aangifte weer aan de beurt. Meer dan 2 miljoen ondernemers moeten uiterlijk deze datum btw-aangifte voor dit kwartaal indienen en betalen. In het vorige kwartaal waren meer dan 140.000 ondernemers te laat. Een te late aangifte of te late betaling kan resulteren in een boete.

Er zijn uitzonderingen, maar wat zijn deze precies? 

In twee gevallen is btw-aangifte uitgezonderd voor ondernemers:

  1. Je biedt uitsluitend producten of diensten die vrijgesteld zijn van btw, zoals in de zorg, kinderopvang, of onderwijs.
  2. Jouw jaaromzet is minder dan 20.000 euro en je valt onder de kleineondernemersregeling (KOR).

Mocht je afgelopen kwartaal geen omzet hebben gemaakt waar je btw over betaald, moet je tóch aangifte doen. Je kunt simpelweg “nee” aanklikken bij de vraag of je iets hebt aan te geven voor het derde kwartaal.

Op tijd indienen aangifte

De Belastingdienst is streng met de deadline voor de aangifte. Voor het derde kwartaal van dit jaar uiterlijk op 31 October om 23.59 in dienen. Zelfs 1 minuut te laat kan leiden tot een boete.

Naheffingsaanslag is een schatting van de verschuldigde btw én een boete voor de te laat ingediende aangifte en betaling. Omdat de Belastingdienst een schatting maakt kan het zijn dat de boete & betaling hoger ligt dan de daadwerkelijk verschuldigde btw. Dit komt omdat de Belastingdienst geen helderheid heeft in je uitgaande en inkomende facturen en de exacte btw die je hebt betaald niet weet.

Betaaldatum of de factuurdatum

Als er zakelijke uitgaven zijn gedaan, zoals een laptop of bedrijfskleding, kan dit afgetrokken worden van de btw die je je klanten in rekening hebt gebracht. Dit heet ook wel voorbelasting.

Dus hoe zit het met het aftrekken van btw hiervan? Deze aftrek hangt af van je factuurdatum. Het kan dus voorkomen dat je bijvoorbeeld in September een laptop hebt gekocht en een factuur hebt ontvangen, maar pas in oktober hebt betaald. In dit geval dien je het btw-bedrag voor de laptop in de aangifte voor het 3e kwartaal in, en niet het 4e kwartaal.

Dit geldt ook voor betaling van klanten. Als jij een factuur hebt gestuurd in augustus maar pas in oktober wordt betaald, moet je deze verwerken in je aangifte voor het 3e kwartaal. In dit geval schiet je de btw tijdelijk voor.

Btw aftrek en privé-aankopen

Voor goederen die je zowel privé als zakelijk gebruikt kun je de btw in verhouding tot zakelijk gebruik aftrekken als voorbelasting.

Dit kan een laptop zijn, maar ook een auto bijvoorbeeld.

In het geval van een auto voor zakelijk & privé kun je het volgende aftrekken:

  • Btw op benzine en onderhoud naar verhouding van het zakelijke gebruik

In het geval van een auto als volledig bedrijfseigendom kun je het volgende aftrekken:

  • Btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik

In het laatste geval moet je correctie maken voor privé ritten, inclusief ritten van huis naar kantoor en vice versa.

Zakenlunch en -diners

Contra van wat je zult verwachten: btw op drinken en eten genuttigd in een horecagelegenheid of verzorgd door een cateraar in een speciaal ingerichte ruimte mag niet worden afgetrokken van de betaalde btw. Echter, de btw voor hotelovernachting tijdens een zakenreis mag wel als voorbelasting worden afgetrokken.

Oninbare vorderingen

Mocht je btw hebben betaald over een factuur die niet volledig is betaald door jouw klant, bijvoorbeeld in het geval van faillissement; dan kun je in zo een situatie een verzoek indienen bij de Belastingdienst om dat bedrag terug te ontvangen.

Heb je vragen of hulp nodig bij jouw belastingaangifte, neem contact op met ons.

Oproepkracht doorbetalen over periode na voorval op het werk?

Arbeid & Recht / 04-09-2023 / Bron: Fiscount

De casus: een werknemer treedt per 1 mei 2022 in dienst als tandartsassistente op basis van een 1 jarig nulurencontract. Er vindt tijdens een behandeling een aanvaring plaatst tussen werknemer en de tandarts, op 28 december 2022. De werknemer wordt weggestuurd. Echter verzoekt de tandarts op 8 februari 2023 de werknemer in gesprek te gaan om het conflict te herstellen. De werknemer gaat hier niet op in, echter vordert die betaling van loon op grond van rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW.

Hoe ontvouwt de zaak zich?

De rechter oordeelt dat de werkgever het loon uitbetaalt, gegrond op het gemiddelde loon over de maanden oktober t/m december 2022. De bedrijfsarts had het advies gegeven voor beide partijen om in gesprek te gaan. Maar, omdat de werknemer niet is ingegaan op de uitnodiging van de werkgever om het conflict op te lossen via een gesprek, betaalt zij wel de prijs. De kantonrechter veroordeelt dan ook dat de werknemer bij “arbeidsongeschiktheid” het recht op loon verliest, mits zij geen medewerking geeft om de oorzaken van het arbeidsconflict tussen haar en de tandarts weg te nemen.

Aanpassing referteperiode
“In artikel 7:610b BW is bepaald dat wanneer een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de bedongen arbeid in enige maand vermoed wordt een omvang te hebben die gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. De maand januari is hier niet representatief, omdat de werknemer toen op non-actief stond. Om die reden is door de kantonrechter uitgegaan van de maanden oktober t/m december 2022 bij het bepalen van de referteperiode” – Fiscount.nl 

Stijging in verzuim van belastingaangifte

Register Belastingadviseurs / 08-08-2023 / Bron: Nextens

Er is dit jaar gebleken dat er een groter aantal personen hebben verzuimd in het indienen van hun belastingaangifte. Naar aanleiding van een rapportage van NU.nl heeft de Belastingdienst dit bevestigd. Een groep van 97.000 mensen heeft dit jaar hun belastingaangifte niet ingediend, in vergelijking tot de nummers van het jaar ervoor. Dit is een significante toename, schrijft Nextens.

Hoofdoorzaken

De hoofdoorzaak die wordt genoemd is de toename in mensen die verplicht waren om aangifte te doen; met maar liefst een stijging van 200.000 vergeleken met het vorige jaar. De reden van de stijging is: de drempel voor belastingvrij vermogen die verhoogd is naar €50.000 en personen met een vermogen tussen €30.000 en €50.000 zijn verplicht dit jaar aangifte in te dienen.

Moeilijke situaties

Sommige mensen geven aan, hun aangifte te zijn vergeten en anderen geven aan het niet toe in staat te zijn door complexe situaties waar ze moeilijk uit kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan psychische problemen, echtscheiding of bijvoorbeeld enorm veel stress.

In dit soort gevallen bieden wij als WestFriese Rekenmeester u de mogelijkheid met ons in contact te komen en wij kunnen u helpen bij het proces van aangifte invullen. 

Wees u er op berust dat u een boete kunt krijgen vanuit de Belastingdienst als u uw aangifte niet doet. Deze bedraagt €385. Verder zal de Belastingdienst in deze situaties zelf het inkomen schatten en dit kan tot hogere belasting kosten leiden dan noodzakelijk.

Neem contact met ons op via de link.

Geen opdracht of instemming werkgever; geen uitbetaling overwerk

Arbeid & Recht / 14-07-2023 / Bron: Fiscount

Casus: Medio 2016 komt werkneemster bij werkgever in dienst, als beleidsadviseur kwaliteit en innovatie. In haar contract staat: “Werkgever is gerechtigd opdracht te geven tot overwerk. Een beloning voor het door werknemer eventueel te verrichten overwerk, voor zover binnen redelijke proporties, is begrepen in het salaris als hiervoor gemeld.”
Tussen 2019 en 2022 heeft zij 2.150 overuren gemaakt. Zij communiceert haar overwerken met haar werkgever via email en WhatsApp berichten. In 2021 claimt ze bij haar werkgever €60.000. Echter heeft de werkgever nooit expliciet opdracht gegeven om extra uren te werken en heeft hier ook niet om gevraagd. In werkelijkheid, heeft de werkgever zelfs gecommuniceerd met de werkneemster om haar taken te delegeren en niet werk te verrichten voor anderen.

Uitspraak: Zij kan echter niet aantonen dat de werkgever haar opdracht heeft gegeven of akkoord is gegaan met de overuren, en dus kan het gerechtshof haar vordering niet toewijzen. Het hof heeft de werknemer in het ongelijk gesteld; omdat haar communicatie met haar werkgever niet helder was w.b.t. haar overwerken. Dit stelde de werkgever daardoor niet in de gelegenheid om hier mee akkoord te gaan of niet.

Beter en eerder communiceren over overuren

“Het hof ziet dat de werkneemster lange tijd hard heeft gewerkt voor een aan haar werkgever verbonden startende onderneming. Zij verwachtte c.q. hoopte hierin te kunnen gaan participeren. Toen zij vervolgens in 2020 een concreet voorstel deed om dit vorm te geven en kennelijk teleurgesteld was, bleef reactie van haar werkgever uit. In reactie daarop diende zij de overurenclaim in. Maar dat biedt haar volgens het hof geen grond om vervolgens de gewerkte uren integraal als overuren in rekening te brengen bij werkgever. Bovendien was een beloning voor haar binnen redelijke proporties te verrichten overwerk begrepen in haar salaris. Volgens het hof had de werkneemster op een heldere manier eerder aan haar werkgever kenbaar moeten maken dat zij te veel uren moest werken en dat zij die overuren betaald wilde zien. Die mogelijkheid is de werkgever tot eind 2020 echter ontnomen, zodat de werkgever niet meteen de juistheid van de gestelde overuren heeft kunnen controleren en geen maatregelen heeft kunnen nemen om te voorkomen dat de werkneemster te veel uren werkte” – Fiscount.nl

Grote familiebedrijven presenteren alternatief plan bedrijfsopvolgingsregeling aan kabinet

Register Belastingadviseurs / 25-06-2023

Het kabinet wilt het vrijstellingspercentage verlagen naar 70% boven 1,5 miljoen euro ondernemingsvermogen bij grote familiebedrijven. Door de voorstellen van het kabinet om bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te versoberen zien grote familiebedrijven hun toekomst in gevaar komen als zij meer belasting moeten betalen bij overdracht aan de volgende generatie.

Grote familiebedrijven zoals bierbrouwerij Bavaria, baggerbedrijf Van Oord, bouwbedrijf Van den Heuvel en meubelproducent Lande Family hebben een alternatief plan gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In dit alternatieve plan worden er andere manieren voorgesteld om misbruik van belastingvrijstelling in de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling te voorkomen.

De alternatieve voorstellen van de familiebedrijven zijn goed ontvangen door de Kamerleden. VVD-Kamerlid Folkert Idsinga is na eerste beschouwing van mening dat de bedrijven goed hebben nagedacht over hun voorstellen en rekening hebben gehouden met de politiek realiteit.

Voorgenomen Wetgeving op Prinsjesdag 2023

Register Belastingadviseurs / 14-06-2023 / Bron: Fiscount

De derde dinsdag in September is er weer Prinsjesdag, waarbij de koning de troonrede uitspreekt in Den Haag. En hiermee opent hij het parlementaire jaar en worden de fiscale plannen voor het komende jaar gepresenteerd.

Ander voorgenomen wetgeving 2024
Naast het Belastingplan 2024 zullen er dit jaar ook enkele andere wetsvoorstellen worden ingediend bij de Tweede Kamer.

  • Wetsvoorstel vastgoedmaatregel in het fbi-regime en aanpassing van het fgr en de vbi;
  • Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen.

Beide voorstellen worden nu uitgewerkt door het parlement. De veranderingen van de inwerkingtreding impliceert voornamelijk dat het overgangsrecht (met doorschuiffaciliteiten) dat in deze wetsvoorstellen is opgenomen, geldt voor 2024. Verder gaat de wijziging van materiële bepalingen gelden per 1 januari 2025.

Meerdere wetsvoorstellen
Bijkomende wetsvoorstellen die op Prinsjesdag worden voorgedragen bij de Tweede Kamer zijn:

  • Wetsvoorstel versterking aanpak dividendstripping;
  • Wetsvoorstel Belastingplan Caribisch Nederland 2024.

Voorstel: Onroerend goed in aparte box

Register Belastingadviseurs / 28-05-2023

Het belasten van onroerend goed is een uitdaging. Op dit moment wordt dit gedaan onder box 3 samen met banktegoeden en effecten. Er is nu een voorstel gedaan om een aparte belastingbox te creëren voor o.a. tweede huizen en bedrijfsgebouwen.

Op dit moment wordt er gesproken over een duurzame vervanging van de vermogensrendementsheffing in de vorm van een vermogensaanwasbelasting. Dit wilt het kabinet voor het nieuwe box 3-stelsel vanaf 2027 invoeren. Een aanwasbelasting op basis van werkelijk rendement heeft als grondslag de werkelijke behaalde opbrengsten uit vermogen.

Het bepalen van de waardeontwikkeling van vastgoed is ingewikkeld. De reden hiervoor is dat vakantiehuizen, bedrijfsgebouwen, beleggingspanden en stukken grond die als belegging worden gehouden, enorm kunnen verschillen in waarde. De locatie heeft namelijk enorme invloed op de waarde.

Hoogleraar Tom Berkhout heeft om dit probleem op te lossen het voorstel gedaan voor een aparte belastingbox voor onroerend goed: “box 4”. Box 4 zou geen heffing over inkomen zijn, maar een platte vermogensbelasting: een jaarlijks te betalen percentage % van de vermogenswaarde.
Verder heeft staatssecretaris Van Rij voorgesteld om vastgoed in box 1 te belasten i.p.v. box 3 als oplossing om onroerend goed te belasting.

Bron: Nextens & taxlive


Nultarief op groente en fruit is “onuitvoerbaar”

Register Belastingadviseurs / 20-05-2023

Er is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit en mogelijkheid tot uitvoering van verlagen btw op groente en fruit. Het onderzoek, in opdracht van het kabinet, heeft geconcludeerd dat het verlagen van btw op groente en fruit van 9% naar 0% te duur is noch effectief in het bevorderen van gezond eten. Dit betekend dat het niet waarschijnlijk is dat de maatregel volgend jaar zal ingaan.

Het is al voor langere tijd een wens van de Tweede Kamer om de btw op groente en fruit af te schaffen of te verlagen. Echter na het onderzoek wordt er geschat dat als gevolg van de btw-verlaging, de schatkist minstens €550 miljoen zou verliezen wat zelfs kan oplopen tot €950 miljoen. Ook wordt er voorzien dat de maatregel enkel een toename van 4% in de consumptie van groente en fruit zal stimuleren.

Er wordt gespeculeerd over een suikertaks of vettaks wat effectiever zal zijn en minder uitvoeringsproblemen heeft als de btw-verlaging.