Belasting aangifte 2020

Aangifte inkomstenbelasting 2020: wij maken het voor u makkelijker!

De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie Kantoor Andijk (AKA) voort!

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.
U mag daarvoor naar ons kantoor in Venhuizen komen.

Ook kunt u in Andijk terecht als u dat prettiger vindt.
Gedurende 7 weken zitten Wichard Steen en Gonnie Laan in Cultura aan de Kleingouw klaar om uw stukken in ontvangst te nemen.

Op de volgende datums bent u tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom.

 • Woensdag 10 februari
 • Woensdag 17 februari
 • Woensdag 24 februari
 • Woensdag 3 maart
 • Woensdag 10 maart
 • Donderdag 18 maart
 • Woensdag 24 maart

Uiteraard hanteren wij voor u en onze veiligheid de geldende veiligheidsvoorschriften.

Administratie Kantoor Andijk

Westfriese Rekenmeester breidt uit en neemt Administratie Kantoor Andijk (AKA) van Ineke Bollen over.
Via de media Publicatie Andijker en door middel van een persoonlijk schrijven zijn alle klanten geïnformeerd.

Met ingang van 1 januari 2021 worden de werkzaamheden door het team van de Westfriese Rekenmeester voortgezet. De vertrouwde gezichten van het voormalige kantoor in Andijk Gonnie en Astrid zijn toegevoegd aan het team van de Westfriese Rekenmeester en zullen in eerste instantie de administraties van het kantoor uit Andijk blijven verwerken.

Het team van de Westfriese Rekenmeester bestaat inmiddels uit Wichard, Ilona, Martine, Gonnie en Astrid.
Wij nodigen u uit om kennis met ons te maken en te ervaren wat wij voor u kunnen betekenen.

Contactformulier - pagina

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aangifte inkomstenbelasting 2016

Westfriese Rekenmeester 19-02-2017 Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting!

Lees meer

Btw-teruggaaf verrekenen met loonheffing

Register Belastingadviseurs / 14-02-2017

 De Belastingdienst laat weten dan een teruggaaf van btw kan worden verrekend met een aangifte loonheffingen (LH). Hiervoor moet een speciaal formulier worden gebruikt. Wie in aanmerking komt voor verrekening, krijgt uitstel van betaling voor de aangifte LH zodat een boete wordt voorkomen.

Voorwaarden voor verrekening
•    De aangifte LH waarmee de btw-teruggaaf moet worden verrekend, is op tijd gedaan.
•    De aangiftetijdvakken van de aangifte LH en van de btw-aangifte waarvoor de teruggaaf wordt verkregen, eindigen in dezelfde maand.
•    Als het aangiftetijdvak van die btw-aangifte eindigt op 31 december, mag worden verrekend met de 12e of 13e vierwekenaangifte LH.
•    Er zijn geen andere openstaande belastingschulden.
•    Het verzoek om verrekening vindt plaats uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte LH.

Formulier
Voor het verzoek om verrekening van de btw-teruggaaf met de aangifte LH moet worden gebruikgemaakt van het formulier ‘Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw’. Dit formulier is te downloaden van de website van de Belastingdienst.

Ambtshalve verminderen en teruggeven

Register Belastingadviseurs / 30-01-2017

Door het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 18 december 2013 (nr. BLKB2013/995M) werd het afzonderlijke besluit over ambtshalve verminderen en teruggeven van 16 december 2010 (nr. DGB2010/6799M) ingetrokken. In onderdeel 23 van het huidige BFB (nr. BLKB2016/19) worden de formele regels voor ambtshalve verzoeken en te laat ingediende bezwaarschriften beschreven. In de notitie Ambtshalve verminderen en teruggeven worden deze regels beschreven. De notitie staat nu online en daarin wordt ingegaan op:
 • de wettelijke grondslag voor ambtshalve verminderen
 • de termijn voor een verzoek om ambtshalve vermindering
 • de rechten van belastingplichtigen
 • ambtshalve vermindering van aanslagen IB 2010 en later
 • gronden voor afwijzing van een verzoek

Landelijke Landbouwnormen 2016 nu helemaal bekend

Register Belastingadviseurs / 26-01-2017

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2016 bekendgemaakt. Hierin zijn de normbedragen voor 2016 opgenomen voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De landbouwnormen voor eigen verbruik en privégebruik werden eind december 2016 al gepubliceerd.

Belangrijkste veranderingen
•    In de nieuwe afdeling IV over Privégebruik zijn in hoofdstuk 19 de onttrekkingen voor eigen gebruik en privéverbruik opgenomen.
•    In tabel 13.6 en 13.7 is voor de normbedragen een onderscheid gemaakt naar soort champignons en soort bedrijf.
•    In tabel 16.5 is een snijmachine voor champignons opgenomen en in tabel 16.7 een verpakkingsmachine voor champignons.

 

Tijdklemmen voor de kapitaalverzekeringen eigen woning vervallen per 1 april 2017

Register Belastingadviseurs / 10-02-2017

Staatssecretaris Wiebes is van plan de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) per 1 april 2017 helemaal te laten vervallen. Dat schrijft hij in brieven van 8 februari 2017 aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Impact van afschaffing
Het vervallen van de tijdklemmen vloeit voort uit een amendement dat is aangenomen bij het pakket Belastingplan 2017. In het amendement was opgenomen dat de wijzigingen in werking zouden treden op een nader te bepalen tijdstip, in afwachting van het onderzoek naar de impact van deze maatregelen. Wiebes heeft het parlement nu laten weten dat DNB en de AFM verwachten dat het volledig laten vervallen van de tijdklemmen niet zal leiden tot massale afkoop van deze producten, omdat afkoop vaak financieel niet aantrekkelijk is voor de klant. De nadelige impact voor banken en verzekeraars lijkt gering te zijn.

Vrijstelling
Op grond van het amendement vervalt straks de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premie moet zijn betaald voor toepassing van de vrijstelling voor de KEW, SEW en BEW. De lage vrijstelling van € 36.900 bij 15 jaar premiebetaling komt hiermee ook te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling van € 162.500 is dan voldoende dat gedurende de hele looptijd jaarlijks premies zijn voldaan binnen de geldende bandbreedte. Voorwaarde blijft wel dat de uitkering moet worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Goedkeuringen
Voor producten die na 15 jaar premievrij worden gemaakt, wil de staatssecretaris goedkeuren dat deze geacht worden te hebben voldaan aan de eis dat gedurende de hele looptijd jaarlijks premie is betaald. Aanvullende voorwaarde daarbij is dat het product al op 8 februari 2017 de (contractuele) mogelijkheid bood om na minstens 15 jaar premievrij te worden gemaakt. Eenzelfde goedkeuring wil hij opnemen voor gevallen waarin sprake is van een overeengekomen verkorte premieduur, als minstens 15 jaar premie is of wordt betaald.

Brede Herwaarderingspolissen
Wiebes wil de tijdklemmen per 1 april 2017 ook helemaal laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen, hoewel het amendement daarin niet voorzag. Voor deze producten was per 1 januari 2017 een aflossingseis ingevoerd naar aanleiding van het per die datum beperkt laten vervallen van de tijdklemmen voor deze producten. Die aflossingseis kan volgens de staatssecretaris weer komen te vervallen.

Wiebes informeert Kamer over overgangsrecht schenkingsvrijstelling

Register Belastingadviseurs / 09-02-2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een brief die betrekking heeft op het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000 (art. 82a SW).

Overgangsrecht 2010 en 2017
De bewindsman maakt onderscheid tussen het overgangsrecht 2010 en het overgangsrecht 2017. Het overgangsrecht 2010 maakt een onbelaste inhaalvrijstelling van circa € 27.500 mogelijk. Het overgangsrecht 2017 maakt in de periode 2017-2018 een aanvullende schenkingsvrijstelling eigen woning van circa € 47.000 mogelijk als in de periode 2015-2016 al is gebruikgemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Door de samenloop van het overgangsrecht 2010, als dat is toegepast in de periode 2015- 2016, en het overgangsrecht 2017 is het mogelijk dat iemand die vóór 2010 de verhoogde schenkingsvrijstelling heeft toegepast, in de periode 2017-2018 kan gebruikmaken van de onbelaste schenkingsvrijstelling eigen woning van circa € 47.000. Het overgangsrecht 2017 zorgt daardoor voor een verruiming van de schenkingsvrijstelling voor een bepaalde groep, maar volgens Wiebes zeker niet voor een beperking van die vrijstelling voor een andere groep. De extra verruiming uit het overgangsrecht 2017 geldt niet als vóór 2017 geen eigen woning met een eigenwoningschuld aanwezig was. Het kabinet ziet geen aanleiding om het overgangsrecht 2017 te verruimen.

 

S&O-verklaring overdraagbaar

Register Belastingadviseurs / 20-01-2017

Vanaf 1 januari 2017 kan een S&O-verklaring onder voorwaarden worden overgedragen. Dit is geregeld in de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen. De overnemer kan met een beroep op de hardheidsclausule een omzettingsverzoek indienen bij de minister van Economische Zaken.

De belangrijkste voorwaarden

 1. De S&O-verklaring mag niet meer dan 5 jaar geleden zijn afgegeven.
 2. De S&O-verklaring heeft betrekking op een periode in 2016 of later.
 3. Er is sprake van:
  1. Een overgang onder algemene titel, zoals een juridische fusie of splitsing;
  2. Een overdracht van alle rechten en verplichtingen aan een verbonden lichaam;
  3. Een overdracht van alle S&O-werkzaamheden aan een verbonden lichaam; of
  4. Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001) van een eenmanszaak in een B.V. of N.V.
 4. De overnemer heeft zelf geen S&O-verklaringen ontvangen die betrekking hebben op dezelfde periode als het omzettingsverzoek.
 5. De overnemer kan aantonen dat hij de S&O-werkzaamheden heeft verricht.

Deze wijzigingen zullen worden verwerkt in de notitie ‘Fiscale faciliteiten voor Research en Development’.

De familiebank anno 2017

Is de familiebank nog interessant?
Een vraag die in de praktijk regelmatig wordt gesteld.

Contactformulier

Lees meer